Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.leonia.eu

I. Definicje

1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.leonia.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
2. „Konsument” – osoba zdefiniowana zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego
3. „Sprzedawca” – Leonia.eu Joanna Szczupak-Compel z siedzibą we Wrocławiu (54-151), ul. Modra 52/5, legitymująca się NIP 6922292238, REGON 365295640, e-mail: sklep@leonia.eu.
4. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.leonia.eu
5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie


II. Postanowienia ogólne

2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta, a także skorzystania z usługi Newsletter.
3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
4
Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
5
Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta albo bez jego zakładania z tym zastrzeżeniem, że dokonanie zakupu bez zakładania Konta możliwe jest wyłącznie w przypadku wyboru osobistego odbioru zamówionych towarów w siedzibie firmy.
6
Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności i Plików Cookies.
7
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie prawo do świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które ukończyły 18 lat.


III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1
W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient musi się najpierw zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówienia w Sklepie.
2
Leonia.eu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
3
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Leonia.eu.
4
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Zawarcie Umowy sprzedaży


1
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2
Warunkiem złożenia Zamówienia jest Rejestracja i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3
Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4
Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poprzez pocztę elektroniczną, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
5
Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
• wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
• wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
• złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
6
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
7
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
8
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
• opisu przedmiotu Zamówienia,
• jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
• sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
• wybranej metody i terminu płatności,
• danych kontaktowych Klienta
• danych do faktury
9
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
10
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
11
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12
Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.
13
Realizacja zamówienia może nastąpić do wyczerpania dostępności towarów na stanie magazynowym.
14
Klienci składający Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
• podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
• wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
• podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
15
Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
• opisu przedmiotu Zamówienia,
• jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
• sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
• wybranej metody i terminu płatności,
• danych kontaktowych Klienta
• danych do faktury
• regulaminu
• pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
16
Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
17
Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
18
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V Dostawa

1
Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych niezbędnych danych, w tym danych kontaktowych.
2
Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3
W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zaś Sklep internetowy zwróci w tym czasie otrzymaną od Klient sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.
4
Wraz z Towarem Klient otrzymuje dowód zakupu, tj. fakturę VAT.
5
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
6
Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę od kuriera z i przy nim dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych przy realizacji dostawy Towaru, takich jak np. stłuczenia, wgniecenia, pęknięcia, zarysowania itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru Klient zobowiązany jest do sporządzenia Protokołu Szkody Towaru, który musi być podpisany przez kuriera. Protokół Szkody będzie jedną podstawą do przyjęcia reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zostać przekazane do Sklepu internetowego poprzez podstronę „Odstąpienie od umowy” a następnie należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami lub wysłać pocztą elektroniczną niezwłocznie wszystkie niezbędne dokumenty na adres biuro@leonia.eu w dniu dostarczenia Towaru. W CHWILI PRZYJĘCIA PRZESYŁKI OD FIRMY KURIERSKIEJ STAJĄ SIĘ PAŃSTWO WŁAŚCICIELEM TOWARU

VI Ceny i metody płatności

1
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2
Klient może wybrać następujące metody płatności:
- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
3
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
4
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
6
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
8
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do zawartej Umowy, gdy:
a) sklep internetowy wykonał dodatkową usługę (np. wycięcie otworu), na którą Klient wyraził wyraźną zgodą przy składaniu Zamówienia,
b) przedmiotem Zamówienia jest Towar zindywidualizowany przez Klienta lub ściśle związany z Klientem,
c) przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
10
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


VIII Reklamacje

1
Reklamacje dotyczące Towarów:
a. Leonia.eu Joanna Szczupak-Compel, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
b. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@leonia.eu, który znajduje się w podstronie „Odstąpienie od umowy” lub na piśmie wysyłając je za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres Sklepu Leonia.eu Joanna Szczupak-Compel, Modra 52, 54-151 Wrocław. Poprawnie złożona reklamacja musi zawierać, co najmniej:
- Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę do reklamacji,
- Numer Zamówienia,
- Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- Podanie wszystkich okoliczności uzasadniających reklamację.
- Zdjęcia reklamowanego Towaru,
- protokół szkody.
c. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć zakupiony Towar na adres Sklepu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sklep internetowy.
d. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep internetowy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez sklep zgłoszenia reklamacji zgodnie z §9ust. 1 lit. b.

2
Zgłoszenia dotyczące uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transportu oraz zgłoszenia dotyczące braków ilościowych i niezgodności z Zamówieniem nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy Towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego Towaru.
3
Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


X Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
3
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
4
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
5
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem mailem na adres: sklep@Leonia.eu lub telefonicznie pod numerem +48 518 686 150, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel